Адрес

гр. Луковит,
ул. Димитър Талев No 2,
ПК-5770

Телефон

+359 697 / 550 90; 550 92
+359 885 / 205 656
+359 885 / 205 757

Факс

+359 697 / 534 94

E-mail

office@dbg.bg
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 27.02.2009

„РИКОШЕТ” ЕООД, съвместно с Балкански център „Дипломат”, проведе обучение по проект “БИЗНЕС ИНИЦИАТИВА ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в периода от 02.06. – 28.11.2008 г.

НАСОЧЕНОСТ:
Проект ”Бизнес инициатива за устойчива заетост”
е един социално отговорен проект, насочен към  придобиването на нови знания и умения в областта на информационните технологии и е малка част от визията на двете организации за партньорство при решаването на проблеми и преодоляването на различни предизвикателства.

Обща цел:
Да се повиши производителността на труда,  адаптивността и конкурентноспособността на 30 заети лица, чрез повишаване на квалификацията и преквалификацията им;

Специфични цели:
1. Повишаване компетенциите на заетите сътрудници  във фирмите „Рикошет” ЕООД и  „Балкански Център Дипломат” гр.Луковит чрез квалификационно обучение за придобиване на нови знания и умения в областта на IT технологиите;
2. Създаване на възможности за развитие на фирмени политики за управление на човешките ресурси, за постигане на устойчива заетост, подобряване качеството и продуктивността на труда.
3. Стимулиране на иновативните подходи в работата, за да се гарантират по-добри конкурентни условия на труд.

Същност и проектни дейности

1.Иформационна кампания, включваща:

1.1 Пресконференция за стартиране на проекта
1.2. Информационни листовки
1.3. Интернет приложение към уеб страницата на фирма “Рикошет”
1.4. Информационни съобщения във фирмения информационен  бюлетин
1.5. Линк от интернет страницата на “Балкански Център Дипломат”
1.6. Информационни срещи със сътрудниците във фирмите.
1.7. Пресконференция за отчитане резултати от проекта

Същност и проектни дейности

2.Квалификационно обучение по информационни технологии

2.1. Квалификационно обучение за част от професия „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване”

Същност и проектни дейности

3. Организация и управление на проекта

3.1. Разработване на подробен месечен план –график
3.2. Провеждане на ежемесечни работни срещи на екипа на проекта
3.3. Мониторинг и оценка


ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

1. Повишена е производителността на труда,  адаптивността и конкурентноспособността на заетите лица включени в обучението;
2. Придобити са нови знания и умения в тази област;
3. Създадена е възможност за развитие и управление на човешките ресурси;
4. Постигната е устойчива заетост;
5. Подобрено е качеството и продуктивността на труда;
6. Стимулирани са иновативните подходи в работата, с което се гарантират по-добри конкурентни условия на труд;

Екип за управление на проекта

Ръководител проект:       Снежана Славева Лисичкова
Счетоводител:                 Светла Георгиева Тодорова
Технически сътрудник:   Иванка Иванова Георгиева
Координатор:                   Ваня Александрова Сергева

Преподаватели по проекта

Инж. Динко Василев Черкезов
Стефка Иванова Велева
Генка Минчева Трифонова

                                       ПРОЕКТ
“БИЗНЕС ИНИЦИАТИВА ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ”

е осъществен с финансовата подкрепа на
 
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”,част от
Националната стратегическа референтна рамка на
Република България,
съфинансиран от
Европейския социален фонд